مغزی متوسط

مغزی متوسط توسط کشور چین تولید شده است.