مغزی متوسط

مغزی متوسط توسط کشور چین تولید شده است.

قیمت این کالا ۸۰۰۰۰ تومان است.